تاریخ : يکشنبه 10 آبان 1394
کد 1

جلسه بنیاد خیرین

ششمین جلسه بنیاد خیرین حامی دانشگاه مراغه
ششمین جلسه بنیاد خیرین حامی دانشگاه مراغه در ساعت 9 صبح مورخ 10/8/94 با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضای محترم بنیاد خیرین حامی دانشگاه مراغه در محل حوزه ریاست برگزار گردید.